Avantatges

Avantatges

Avantatges del sistema constructiu de les cases d’acer

Avantatges

Avantatges del sistema constructiu de les cases d’acer

Avantatge núm. 1 - Lleuger

El sistema constructiu tekdōm®_FR és un sistema extremadament lleuger. A causa de l’ús de l’acer en perfils, i a l'eliminació dels tancaments pesats de formigó o ceràmics, s'aconsegueix reduir el pes del sistema en un 75% aproximadament. Això repercuteix directament en el dimensionament de la fonamentació, passant a ser més senzilla i menys costosa

Avantatge núm. 2 - Resistent

L'acer és un material molt resistent, entre 20 i 30 vegades més que el formigó, i resisteix per igual a tracció i a compressió. Al tracta-se d'un sistema constructiu basat en la utilització de l'acer, el conjunt adquireix una gran resistència mecànica.

Avantatge núm. 3 - Ràpid

A l’emprar elements prefabricats o industrialitzats, i posteriorment muntats en obra, el sistema és molt més ràpid que el sistema constructiu tradicional, basat en el formigó armat o les parets de fàbrica. La lleugeresa del sistema estructural també repercuteix en la rapidesa del muntatge, ja que les estructures són més fàcils de treballar a l’obra i més segures. El sistema, a més, permet el pre-muntatge de l'estructura a taller, i el seu posterior trasllat a obra. Això permet treballar sense dependre de les inclemències del temps, millorant el rendiment dels treballadors, i evitar retards en el compliment dels terminis de lliurament.

L'ús de l'acer com element resistent enlloc del formigó permet, a més, treballar durant els dies en què la temperatura és inferior a 0 º C, dies en els quals no es pot formigonar ja que la congelació de l'aigua trenca l'estructura interna del formigó en procés d'enduriment.

Avantatge núm. 4 - Flexible i versàtil

El gran avantatge d'aquest sistema respecte a tots els sistemes constructius pre-industrialitzats és, sens dubte, la seva flexibilitat. El sistema permet adaptar-se a qualsevol disseny arquitectònic. A més, no només s'adapta a qualsevol disseny, sinó que admet qualsevol acabat: arrebossat, aplacat, façana ventilada, ceràmic, composite...

Avantatge núm. 5 - Reciclable

Els materials utilitzats són 100% reciclables: acer, fusta, i llana de roca mineral.
El sistema, a més, és fàcilment desmuntable, la qual cosa facilita les tasques de reutilització i reciclatge.

Avantatge núm. 6 - Durable

El sistema constructiu tekdōm®_FR no representa cap inconvenient respecte a qualsevol sistema constructiu tradicional, pel que fa a la durabilitat. A més, compta amb una làmina flexible per impermeabilització d'alta transmissió del vapor d'aigua per a façanes, la qual cosa és un complement addicional que no trobem en els sistemes constructius tradicionals, i que millora la protecció del conjunt del sistema als elements atmosfèrics externs, millorant així, la durabilitat d'aquest.

Avantatge núm. 7 - Sostenible

El material utilitzat és reciclable. Es treballa en taller i en sec, de manera que gairebé no es generen residus a l'obra. El sistema permet ser desmuntat al final de la seva vida útil, i la majoria dels seus components poden ser novament reutilitzats.

A més, el conjunt constructiu adquireix un nivell d'aïllament tèrmic molt superior als sistemes tradicionals. Això contribueix a que el consum energètic per mantenir el confort climàtic a l'interior de l'immoble sigui inferior respecte a un sistema constructiu tradicional, la qual cosa repercuteix en un estalvi econòmic per al futur usuari, així com a una reducció en les emissions de CO2 a l'atmosfera, i per tant, una millora per al medi ambient.

Avantatge núm. 8 - Antisísmic

El sistema constructiu i estructural tekdōm®_FR està basat en la construcció en acer laminat d'alta resistència. Consisteix en multitud de perfils d'acer laminats en fred, i cargolats, la qual cosa confereix al conjunt una gran resistència als esforços mecànics, tant en sentit vertical (el sentit de la gravetat) com en sentit horitzontal o transversal (la principal acció dels moviments sísmics). Això permet que es comporti com una sola peça, la qual pot arribar a deformar-se però difícilment a col·lapsar, a causa de la utilització de l'acer com a únic material estructural. A més, la lleugeresa del sistema també repercuteix positivament en la seva capacitat de suportar moviments sísmics.

Avantatge núm. 9 - Econòmic

A més de tots els avantatges esmentats, el sistema és més econòmic que la construcció amb sistemes tradicionals, i també respecte a altres sistemes industrialitzats pesats, els quals necessiten de transport i maquinària pesada per al seu muntatge. Com que és un sistema lleuger i ràpid, repercuteix directament sobre els costos de mà d'obra i logística.

Avantatge núm. 10 - Clau en mà

Tekdōm li ofereix la tranquil·litat i la seguretat d'un producte industrialitzat, en presentar una proposta de pressupost complet i tancat "clau en mà". Nosaltres ens encarreguem de tot, sense sorpreses.

Quadre comparatiu del sistema tekdōm®_FR respecte al sistema constructiu tradicional i respecte altres sistemes industrialitzats.

Avantatges
Sistema
Altres sistemes industrializats
Sistema tekdōm®_FR

Lleuger

Depèn del sistema

Resistent

Depèn del sistema

Ràpid

Flexible i versàtil

Reciclable

Depèn del sistema

Durable

Sostenible

Depèn del sistema

Antisísmic

Econòmic

Depèn del sistema

Clau en mà

Depèn del sistema